De Actos Groep, bestaande uit de labels In2Talent, Demt-Flex, InQuest, Doxa HR, Conducto Inkoopadvies, Conducto Opleidingen, de Resultaatgroep en Doxa Communicatie, is zich er als geen ander van bewust dat we met uw persoonlijke gegevens aan het werk zijn. Dit doen we al sinds 1999 in goed vertrouwen en naar ons beste eer en geweten, juist omdat we weten dat u en alle andere professionals die we kennen en spreken ons belangrijkste bestaansrecht zijn.

In dit privacy statement wordt beschreven hoe Conducto Inkoopadvies B.V. (“Conducto”), als verwerkingsverantwoordelijke, omgaat met uw persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens wordt vanzelfsprekend uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Dit privacy statement is als volgt opgebouwd:

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 2. Verwerkt Conducto ook bijzondere persoonsgegevens?
 3. Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?
 4. Grondslagen
 5. Hoe beschermen wij uw privacy?
 6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
 7. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden
 8. Uw privacy rechten
 9. Het gebruik van cookies
 10. Contactgegevens
 11. Wijzigingen in onze privacy statement

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Conducto kan persoonsgegevens verwerken doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan ons heeft verstrekt. Conducto kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) 
 • Referentiechecks

Indien er sprake is van een overeenkomst worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Gegevens ID-bewijs
 • Werkvergunning
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
 • BTW nummer
 • Nummer KvK 

Bij een zakelijke relatie (medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, referenten etc.):

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens

2. Verwerkt Conducto ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden of geboorteland.

Conducto verwerkt in beginsel geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij dit strikt noodzakelijk is op basis van een wettelijke verplichting of na uw uitdrukkelijke en rechtsgeldige toestemming. 

3. Met welk doel verwerken wij uw gegevens?

Conducto verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten.
 • u te benaderen voor commerciële aanbiedingen en nieuwsbrieven die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in)
 • uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.
 • een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren
 • u in te kunnen zetten dan wel uw beschikbaarheid te kunnen (laten) beoordelen voor een opdracht binnen de Actos Groep, een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen
 • voor management- en kwaliteitsdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole en certificeringen
 • voor een reorganisatie, splitsing, fusie, verkoop of ander soort (gedeeltelijke) overdracht van onderneming of bedrijfsactiviteiten
 • voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

4. Grondslagen

Conducto verwerkt alleen uw persoonsgegevens op basis van een rechtmatige grondslag. Zo verwerkt Conducto uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming, voor de uitvoering van een overeenkomst of op basis van een wettelijke verplichting. Ook heeft Conducto in bepaalde gevallen een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verwerken. Conducto heeft in ieder geval een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken voor:

 • fraude preventie;
 • netwerk en informatiebeveiliging;
 • marketing en communicatie voor soortgelijke producten en diensten; en
 • het delen van persoonsgegevens met InQuest indien dit noodzakelijk voor (aanbestedings)opdrachten.

De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door Conducto is daarom gelegen in artikel 6, eerste lid, onder a, b, c en f van de AVG.

5. Hoe beschermen wij uw privacy?

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Daarom zijn onze systemen en programma’s beveiligd. We hebben procedures om ervoor te zorgen dat personen die niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Daarnaast hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht.

Mocht u toch denken dat er misbruik is gemaakt van of een inbreuk heeft plaatsgevonden op persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn opgenomen in hoofdstuk 10.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk is voor realisatie van de doeleinden waarvoor zij aan ons zijn verstrekt. Uiteraard voldoen wij op deze manier ook aan de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

7. Het delen van uw persoonsgegevens 

Bij Conducto kunnen wij uw persoonsgegevens delen voor de doeleinden zoals weergegeven in hoofdstuk 3. Dit houdt onder andere in dat:

 • uw persoonsgegevens gedeeld kunnen worden met entiteiten binnen de Actos Groep, al dan niet in een gezamenlijke database, om gezamenlijk een opdracht uit te voeren. In dit geval treffen de betrokken partijen een regeling voor gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. De wezenlijk inhoud van die regeling kunt u opvragen via de contactgegevens in hoofdstuk 10. 
 • binnen de Actos Groep een entiteit bepaalde diensten verleent aan de andere entiteit(en) waarbij uw persoonsgegevens worden verwerkt. Denk hierbij aan IT dienstverlening of verkoopondersteuning. 

Derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden op uw verzoek, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, op basis van een gerechtvaardigd belang of op basis van een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

8. Uw privacyrechten

U heeft verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Hieronder treft u een overzicht van deze rechten.

 • Het recht op inzage in uw persoonsgegevens. 
 • Het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die Conducto van u verwerkt te laten rectificeren en/of aan te vullen.
 • Het recht om het gebruik van hun persoonsgegevens te laten beperken.
 • Met betrekking tot de gegevensverwerking die gebaseerd is op een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht van bezwaar. Dit houdt ook in dat u bezwaar kunt maken tegen (opt-out) direct marketing. 
 • Het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt of bewaartermijn is verstreken. 
 • Voor zover persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming of om uitvoering te geven aan een overeenkomst met u, heeft u het recht om die gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en/of door te laten geven aan een derde. 

Een verzoek om uw een van uw rechten uit te oefenen kan worden ingediend via de contactgegevens zoals opgenomen onder hoofdstuk 10.Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kunt u doen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Het gebruik van cookies

Over het algemeen kan onze website bezocht worden zonder dat uw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere websites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de website en het gebruik ervan te verbeteren. Deze technische gegevens mogen aan derden worden doorgegeven en kunnen permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Conducto maakt gebruik van:

Javascripts; deze zorgen ervoor dat uw browser informatie kan verzamelen. Deze informatie wordt vervolgens omgezet in

Cookies; dit zijn kleine bestanden met informatie over (o.a.) uw surfgedrag die bij het eerste bezoek aan onze website worden opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Er zijn drie soorten cookies, namelijk “functionele cookies”, “analytics” en “tracking cookies”.

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Daarnaast verzamelen wij statistieken (analytics) van de gebruikers van onze website. Die informatie gebruiken wij om onze website blijvend te verbeteren. Als laatste plaatsen wij ook cookies die uw surfgedrag bijhouden (tracking cookies), zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u over deze cookies en heeft u de mogelijkheid deze te accepteren of niet. Als u ervoor kiest cookies niet te accepteren kunt u mogelijk niet volledig gebruik maken van onze website. Daarnaast kunt u cookies ook verwijderen via de instellingen van uw browser.

Conducto maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Google zijn.

Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacy beleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Conducto heeft hier geen invloed op. Conducto heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

10. Contactgegevens

Voor vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Conducto, kan dit via de volgende contactgegevens:

Telefoonnummer: +31 26 303 4700

E-mailadres: privacy@conducto.nl

11. Wijzigingen in onze privacy statement

Conducto behoudt het recht om de privacy statement aan te passen. De meest actuele versie kunt u terugvinden op onze website.